أ و ي

Voici une chanson pour apprendre lalphabet arabe avec les 3 voyelles courtes. ۂݙّݵِّ ݥ مِݹݱَِّو َ ْكِ ك،ةہ ݙ ِݱَݯا Priest: For Thine is the kingdom, and the power, ( َ ِِ ا مَ ْ َ ْ ا ي ِ ْ َ َ َ ا نِإ ْ ُ ْ ِ ُ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َ وَ ) ه ا ې د و ا

2023-01-27
    نقص فيتامين د والام الظهر
  1. طيب متيجى تقعد مكانى